dayhocblog.wordpress.com
Bài 37. CÁC ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
Chuyên đề Quần thể sinh vật và các đặc trưng cơ bản của quần thể I. TỈ LỆ GIỚI TÍNH – Tỉ lệ giới tính là tỉ lệ giữa số lượng cá thể đực và số lượng cá thể cái trong quần thể – Tỉ lệ gi…