dayhocblog.wordpress.com
Bài 39: BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ CỦA QUẦN THỂ SINH VẬT
Chuyên đề quần xã bồi dưỡng HSG môn sinh học I. BIẾN ĐỘNG SỐ LƯỢNG CÁ THỂ Là sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể đó quanh trị số cân bằng khi kích thước quần thể đạt giá trị tối đa, cân bằng…