dayhocblog.wordpress.com
Bài 22. Bảo vệ vốn gen của loài người và một số vẫn đề xã hội của di truyền học
I. Bảo vệ vốn gen của loài người – Nhiều loại gen đột biến di truyền qua nhiều thế hệ gây nên “gánh nặng di truyền” cho loài người. Bảo vệ vốn gen của loài người là làm giảm bớt &…