dayhocblog.wordpress.com
Bài 9: Quy luật Men đen: Quy luật phân li độc lập
I. Nội dung 1. Thí nghiệm – Đối tượng thí nghiệm: Cây đậu Hà Lan – Tính trạng thí nghiệm: 2 cặp tính trạng + Màu sắc hạt: hạt vàng, hạt xanh + Hình dạng hạt: hạt trơn, hạt nhăn. –…