dayhocblog.wordpress.com
Bài 8. Quy luật Men đen: Quy luật phân li
I. Sơ lược tiểu sử Menđen (Click vào để xem) II. MỘT SỐ KÝ HIỆU VÀ KHÁI NIỆM THƯỜNG DÙNG TRONG DI TRUYỀN HỌC 1. Tính trạng Khái niệm: Là đặc điểm về hình thái, cấu tạo, sinh lí riêng của một cơ thể…