dayhocblog.wordpress.com
Bài 2: Phiên mã và dịch mã
I. Phiên mã (Tổng hợp ARN ) 1. Cấu trúc và chức năng của các loại ARN Chuyên đề Quá trình dịch mã Loại ARN Cấu trúc Chức năng mARN – Mạch thẳng.- Đầu 5′ có trình tự nuclêôtit đặc hiệu đ…