dayhocblog.wordpress.com
Bài 5: Nhiễm sắc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể
I. Hình thái và cấu trúc nhiễm sắc thể (Sinh vật nhân thực)1. Hình thái nhiễm sắc thểXem tiếp: Cấu trúc nhiếm sắc thểII. Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể1. Khái niệm – Đột biến cấu trúc NST là…