dayhocblog.wordpress.com
Bài 6: Đột biến số lượng nhiễm sắc thể
I. Khái niệm và các dạng đột biến số lượng nhiễm sắc thể 1. Khái niệm Đột biến số lượng nhiễm sắc thể là những biến đổi làm thay đổi số lượng nhiễm sắc thể. 2. Các dạng đột biến số lượng nhiễm sắ…