davidolimpio.com
Forever, Last | David Olimpio
A poem by Kaiya.