dashansheying.net
DaShanSheYing-3054
Digital: The artillery shell was a dude.