darinews.net
۱۸ روز پس از حادثه؛ زخمی‌های آموزشگاه موعود هنوز در انتظار درمان‌اند
عابر شایگان اطلاعات روز افغانستان دست‌وپایش را گم کرده بود و یک‌ریز به سمت خانه‌اش می‌دوید. در میانه‌ی راه بود که به‌یاد خواهر کوچک‌ترش افتاد. نفسش بند آمده بود و دقیق نمی‌دانست که سمیرا، رم…