darinews.net
گریز از باور های دینی تا باور تکانی دینی.
باورهای مذهبی کوکورانه بدون تحقیق درباره ریشه و منبع احادیث و سخنان بزرگان مذهبی در افغانستان یکی از چالش های بزرگی است که امروزه فراروی جوانانی قرار گرفته است که با وصل شدن از طریق اینترنت به دنیا…