daotrangtuphat.com
Pháp âm: Phật A Di Đà có thật không? Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật?
PHÁP ÂM: Phật A Di Đà có thật không? Vì sao có chữ DIỆU trước câu niệm Phật? --- Mong Đại chúng tịnh tâm thọ Pháp! --- Diệu Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật _()_