daotrangtuphat.com
Oai nghi phạm hạnh người xuất gia - Đạo tràng Tu Phật
Oai nghi là những phép tắc hành xử trang nghiêm, mực thước của người xuất gia trong.. Phạm hạnh là Hạnh giải thoát vi diệu của người xuất gia nguyện hành...