dangthuongtin.com
Thư gửi má! Bức thư đang được viết tiếp - Đặng Thương Tín
Chào Má! Con có đôi điều chia sẻ đến má. Tất cả những lời sau đến con nói là không có ý giận má chi cả. Nó chỉ là diễn biến tâm lý trong nội tại bản thân con. Con suy nghĩ nhiều, con muốn rằng con và má cùng nỗ lực để cảm thấyRead More