dangkywebsitevoibocongthuong.com
Đăng ký website thương mại điện tử với Bộ Công Thương | Online.gov.vn
Việc đăng ký website thương mại điện tử với Bộ công thương là bắt buộc. Sau đây là quy trình đăng ký website thương mại điện tử với bộ công thương chi tiết.