dangkhanhmusics.com
Đăng Khánh và Âm Nhạc
Tôi bắt đầu sáng-tác ca-khúc từ năm 1966, với ca-khúc đầu tay “Tiễn Em Chiều Mưa”, và vẫn tiếp-tục học nhạc và sáng-tác cho đến ngày hôm nay, và nhạc-phẩm mới nhất là bài “Sài-Gòn…