dangkhanhmusics.com
KIỀU THU – Thơ Phổ Nhạc
Nếu vào trang thơ phổ nhạc, tôi cũng chỉ thích nghe lại những tác giả quen thuộc như: Phạm Đình Chương với ‘Đêm nhớ trăng Sàigòn”, Khi tôi chết hãy đem tôi ra biển. Anh Bằng với Khúc th…