dangkhanhmusics.com
Quê hương ngạo nghễ
Quê hương ngạo nghễ Ðỗ Quý Toàn “Ðường Việt Nam ôi vô cùng vô tận!” Ðó là câu đầu một bài hát thời rất trẻ. Nguyễn Ðức Quang kể đã đặt bài ca Ðường Việt Nam trong lúc đang đi, trên con đường từ Ðà …