dangkhanhmusics.com
VOVN-Như Cánh Vạc Bay 2008 Concert: Ngẫu-Nhiên
Sáng-tác: Trịnh Công Sơn Như Cánh Vạc Bay – VOVN Radio Concert Ca-sỹ: Trần Thu Hà – Hương Giang