dangkhanhmusics.com
Đăng Khánh-Từ Công Phụng Concert at San Jose: Làm Sao Tôi Biết
Sáng-tác: Đăng Khánh Đăng Khánh – Từ Công Phụng Concert – San Jose, California, 2010. Ca-sỹ: Thu Hà