dangkhanhmusics.com
VOVN-Tiếng Nhạc Tâm-Tình 1992 Concert: Hẹn Một Ngày Về
Sáng-tác: Lê Hữu Mục Tiếng Nhạc Tâm-Tình VOVN Radio Concert 1992 Harmony: Lê Trọng Nguyên Ca-sỹ: Hà Thanh