dailythietbitudong.wordpress.com
biến tần Delta VFD-E, biến tần Delta VFD-EL, biến tần Delta VFD-EL, biến tần Delta VFD-S, biến tần Delta VFD-M,
Biến tần Delta | Delta inverter | Bien tan Delta | Biến tần Delta VFD-VE a/ Đặc tính: Chế độ điều khiển của series này là chế độ điều khiền vector FOC (Field Oriented Control). Nó không chỉ được dù…