dailythietbitudong.wordpress.com
Màn hình Text Panel Delta
Màn hình Text delta | Delta text panel | Màn hình Delta | Xem chi tiết tại : Đặc điểm Màn hình TP05 series này có thể hiển thị 5 dòng ký tự hoặc văn bản trong cùng một thời điểm và màn hình TP08 se…