dailybenefits.abdurrahman.org
No Salaat (prayer) is more heavy (harder) for the hypocrites than the Fajr and the ‘Ishaa prayers
Bismillaah, wal-hamdulilaah, was-salaatu was-salaamu ‘alaa rasoolillaah, as Salaamu ‘Alaykum wa Rahmatullaahi wa Barakaatuh 383. Narrated Aboo Huraira (radhi Allaahu anhu) :- The Prophet (Sallallaa…