dailyanimeart.com
Naruto vs Ichigo – Bijuu Mode vs Final Getsuga Tenshou
I’m sure you’ve asked yourself, what if Naruto’s most powerful form faced Ichigo’s most power form and who would win, right? If you’ve asked yourself this question but…