dadhotel.com
روایت دخمه زرتشیان یزد از زبان آخرین سالار
روایت دخمه زرتشیان یزد از زبان آخرین سالاربارها از کنار دو تپه بزرگ و خاموش دخمه گذشته بودم ولی هیچگاه فکرش را نمی کردم که سال ها پیش دو نفر شاید هر روز به همراه انسانی که دیگر جانی در بدن نداشته بر فراز این