d3architecture.net
Quang Ninh Postoffice
Tư vấn thiết kế: HTT Corp (Vietnam) KTS Đoàn Dzũng tham gia chủ trì thiết kế