d3architecture.net
Villa K15@Goldora / Ho Chi Minh
Type/Thể loại: Renovation/ Cải tạo Location/Vị trí: Goldora, District 9, HCM city Status/ Tình trạng: Completed facades / Hoàn thành cải tạo mặt ngoài Year: 2012 Architect: D3A D3A Email: d3a.hcm@g…