czasopismo.legeartis.org
Ciężar dowodu istnienia wady spoczywa na konsumencie po upływie 1 roku
Ciężar dowodu istnienia wady fizycznej sprzedanej rzeczy obciąża konsumenta jeśli wada została stwierdzona po upływie roku od sprzedaży