cvbtruong.wordpress.com
Bài học về diễn xuất trong 1 phút dành cho animator
(trích dẫn:) “Hành động của mọi người đều có mục đích” Tất cả các lý thuyết diễn xuất đều dựa trên nền tảng đó. Khi bạn diễn hoạt một nhân vật, việc bạn làm là bạn nói với nhân vật của …