cvbtruong.wordpress.com
Diễn xuất dành cho nghệ sĩ diễn hoạt (2)
BẢY KHÁI NIỆM DIỄN XUẤT CƠ BẢN Shamus Culhane đã chỉ ra một cách chính xác trong sách của ông ấy, “Hoạt hình từ Kịch bản đến Màn ảnh” (1990), rằng phong cách hoạt hình thực tế của Disney khó thực h…