cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
PHẢN TỈNH, PHẢN BIỆN…
Phản tỉnh (self-reflection) đầu tiên và trước nhất, là một thái độ. Thái độ đó nổi bật ở khía cạnh hoài nghi, ngờ vực với những gì được nghe, được nói và được biết. Biểu hiện đặc trưng nhất của phả…