cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
QUY TẮC TÂM LINH CỦA KIẾP SỐNG…
Quy tắc đầu tiên là: “ Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả. ” Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh c…