cuuhocsinhphuyencom.wordpress.com
VĨNH BIỆT PARIS BY NIGHT… (Trung Tâm Thúy Nga)
Kính gởi ông Nguyễn Ngọc Ngạn, cô Nguyễn Cao Kỳ Duyên Kính gởi cô Marie Tô, ông Paul Huỳnh; giám đốc Thúy Nga, Paris By Night, Fax: 0011 1 714 891 9673 / 0011 1 714 636 2955 Kính thưa ông bà, Chuyế…