cuadernoderetazos.wordpress.com
Zhen Zijiang
Zhen Zijiang el año 1965 en Hei Longjiang Province. Es miembro de Chinese Artists Association y trabaja como grabador en Bei Da Huang printmaking Institute. Zhen Zijiang ha realizado exposicione…