crsckhaonom.wordpress.com
ทำนาเพื่ออะไร
– เพื่อให้ชาวนามีรายได้และความเป็นอยู่ดีขึ้น – เพื่อส่งเสริมให้ชาวนามีการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีไว้ใช้ได้อย่างเพียงพอ และต่อเนื่องตลอดไป – เพื่อเป็นศูนย์กลางในการพัฒน…