creativityera.com
آموزش ، قوی ترین سلاح برای تغییر دنیاست • عصر خلاقیت
بدون شک مهمترین نکته در عصر حاضر، آموزش است. اگر میخواهید پیشرفت کنید، اگر میخواهید بزرگ شوید، اگر میخواهید ثروتمند و پیروز شوید، باید رشد کنید