creativityboost.net
Creativity boost - Den viktiga frågan ”Varför?”
När vi ställer frågor är det viktigt att inte bara oreflekterat stanna upp inför de svar som ges oss utan att hela tiden vidga vår förståelse genom att ställa de enkla men kritiska följdfrågorna: ”…