createspace.sk
Moderné bývanie v Alpách je snom každého kreatívca
https://www.youtube.com/watch?v=tUocyk5xw0w Poze­mok leží na str­mom svahu blízko sedla Passo del Cavallo. Moderné bývanie stojí na čis­tine medzi stro­mami, vo výške 700 met­rov nad morom. V blíz­kosti sa nachá­dza frek­ven­to­vaná diaľ­nica, ktorá spája údo­lia Trom­pia a Sab­bia. Oko­litá kra­jina sa vyzna­čuje doli­nami, ktoré sa otvá­rajú sme­rom na juh. Zo severu je sedlo orá­mo­vané zele­nými horami a vápen­co­vými vrchmi. Moderné bývanie sa nachá­dzame v blíz­kosti mesta a jeho […]