createspace.sk
Mini­ma­lis­tický dom – Vipp
https://www.youtube.com/watch?v=ibaj1Q2UH0A Prí­by­tok s kapacitou pre 4 osoby Pre každého oblúbenca mini­ma­lizmu a čistého dizajnu. Tento mini­ma­lis­tický dom žiari jed­no­du­chos­ťou, ale aj pre­pra­co­va­nými prv­kami. Jednotnú atmo­sféru reflektuje tmavý nádych exte­ri­éru a taktiež inte­ri­éru. Dán­ska firma s názvom Vipp vytvo­rila toto koncepčné býva­nie, ktoré je možné zrealizovať na akomkoľvek mieste. Kon­štruk­cia je vyro­bená z pozin­ko­va­nej ocele a skla s pôdorysnou plochou tak­mer 56 m2. Realizácia je možná s kom­plet­ným zaria­de­ním do 5 dní. Kom­paktný dvoj­pod­lažný […]