conggiaovn.com
Xác lập ngày lễ nhớ Đức Mẹ Loreto ngày 10 tháng 12 | Báo Công Giáo
Ngày 31/10, Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích ra sắc lệnh xác lập: lễ nhớ tuỳ chọn Đức Trinh nữ Maria Loreto được ghi vào lịch phụng vụ …