conggiaovn.com
Sổ học bạ của Chúa Giêsu | Báo Công Giáo
Cậu Giêsu vừa xong kỳ lục cá nguyệt ở trường Thánh Phi-líp-phê và trở về làng Na-gia-rét với sổ học bạ không lấy gì hài lòng cho lắm! Mẹ Maria …