conggiaovn.com
Khi tham dự Thánh lễ chúng ta cần biết các phần trong Thánh lễ | Báo Công Giáo
Thánh lễ gồm hai phần : ° Phụng vụ Lời Chúa. ° Phụng vụ Thánh Thể. Hai phần này liên kết chặt chẽ với nhau làm thành một hành vi …