conggiaovn.com
CHUYỆN KHÓ TIN NHƯNG CÓ THẬT: MỘT LINH MỤC CÓ 4 NGƯỜI CON RUỘT LÀ LINH MỤC. | Báo Công Giáo
Một linh mục nhưng có 4 con trai. Và cả 4 người đều là linh mục. Đây là câu chuyện khó tin về cha Probo Vaccarini. Vào thứ ba 04/6/2019 …