conduongdua.wordpress.com
Xylotrupes gideon (Kiến vương hai sừng hại dừa)
Xylotrupes gideon (Kiến vương hai sừng hại dừa) Tổng quan Kiến vương hai sừng hại dừa Xylotrupes gideon Linnaeus là một loài côn trùng thuộc họ Scarabaeidae (Bọ Hung), bộ Coleoptera (Cánh Cứng)…