conduongdua.wordpress.com
Vòng đời Sùng đất (Sâu đất – Sâu trắng – Đuông đất)
Vòng đời Sùng Đất (Đuông đất, Sâu Đất, Sùng trắng, Cờ đang) Sùng đất chuyên cắn rễ cây là một loại ấu trùng bọ cánh cứng (Coleoptera). Vòng đời côn trùng bọ cánh cứng này có 4 giai đoạn như các …