conduongdua.wordpress.com
Về giồng ăn đuông
Về giồng ăn đuông Đuông Chiên Dòn Về Trà Vinh nhớ câu hát xưa “Gió đưa gió đẩy về rẫy ăn còng/Về sông ăn cá về đồng ăn cua”, lại được thưởng thức món đuông bèn đổi lại “về giồng ăn đuông”. …