concello.betanzos.es
Modificación da Ordenanza Fiscal núm. 21 reguladora da taxa pola prestación de servizos nas instalacións deportivas municipais - Concello de Betanzos
06-02-2020 Aprobación inicial. VER