cogaihu.com
Tôi yêu em
Tôi yêu em bằng một tình yêu không có điểm bắt đầu. Giống như tình yêu của tôi cho cha mẹ, cho gia đình, cho hoa lá cỏ cây, cho nơi tôi lớn lên (không phải nơi tôi sinh ra), cho bè bạn và cho những…